برنامه جنبی سمپوزیوم ۹۹ شهرستان ساوه به شرح ذیل می باشد:
این برنامه گردشگری از ساعت ۱۴روز پنج شنبه 8 خرداد ۹۹ تا ساعت ۲۱ از محل موسسه به سمت اماکن فرهنگی وباستانی شروع می شود.
تعداد ثبت نام کننده :
 • بازدید از اماکن فرهنگی
 • موزه چهار سوق
 • مسجد ساوه
 • قیزقلعه یا قلعه دختر
 • کوشک یا عمارت حاکم (امیر حسینی)
 • اجرای موسیقی سنتی در رستوران
 • اقامه نماز و صرف شام ساعت ۲۱ اقامت در هتل صدرا و آزادی
 • (هزینه گردشگری و اقامت برای هر نفر۱،۲۰۰،۰۰۰ریال)
  ۱
  ۴۵
  ۲
  ۵۵