شورای سیاست گذاری

عضو شورای سیاست گذاری

دکتر سید کاظم ملکوتی


عضو شورای سیاست گذاری

مهندس محمدرضا اوحدی


عضو شورای سیاست گذاری

پروفسور غلامعلی حاتم


عضو شورای سیاست گذاری

مهندس مجید فاتح پور


عضو شورای سیاست گذاری

حجت الاسلام سید پرویز سلیمانی


مسئول کمیته سیاست گذاری

دکتر منصور مهرنگار


عضو شورای سیاست گذاری

دکتر پژمان دادخواه


عضو شورای سیاست گذاری

افسانه درویش


عضو شورای سیاست گذاری

دکتر حسین شجاعی