پروفسور محمدرضا پورجعفر

دکتری معماری و برنامه ریزی شهری
استاد دانشگاه تربیت مدرس
دکتر غلامعلی حاتم

دکتری تاریخ هنر
استاد دانشگاه هنر تهران
دکتر تهمینه شاوردی
دکتری جامعه شناسی
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
دکتر رحمت امینی
دکتری پژوهش هنر
استادیار دانشگاه تهران
دکتر محسن مراثی
دکتری پژوهش هنر
استادیار دانشگاه شاهد
دکتر زهرا رهبرنیا
دکتری پژوهش هنر
دانشیار دانشگاه الزهرا
دکتر اشرف السادات موسوی لر
دکتری پژوهش هنر
استاد دانشگاه الزهرا
دکتر عبدالرضا چارئی
دکتری پژوهش هنر
استادیار دانشگاه شاهد
دکتر سید نظام الدین امامی‌فر
دکتری پژوهش هنر
استادیار دانشگاه شاهد
دکتر امیرحسن ندایی
دکتری پژوهش هنر
استادیار دانشگاه تربیت مدرس
دکتر بهنام زنگی
دکتری پژوهش هنر
مدرس دانشگاه
دکتر محمدرضا شریف زاده
دکتری فلسفه هنر
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکتر امیر حسین جلالی ندوشن
دکتری روان پزشکی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر بهنام کامرانی
دکتری پژوهش هنر
استادیار دانشگاه هنر تهران
دکتر مهیار خراباتی
دکتری تاریخ هنر
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دكتر حميد رضا شرافت
دکتری مهندسی نساجی-تکنولوژی نساجی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
دکتر علی شهبازی
دکتری علوم اعصاب شناختی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر محمود دهقانی
دکتری روان شناسی بالینی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر بیتا پارسا
دکتری مدیریت و منابع انسانی
استادیار موسسه آموزش عالی ناصرخسرو
دکتر مریم موسوی نیک
دکتری روان شناسی بالینی
عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی ناصر خسرو
دکتر محمد افروغ
دکتری پژوهش هنر
استادیار دانشگاه اراک
دکتر مریم پاپی
دکتری علوم ارتباطات اجتماعی – گرایش سینما
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
دکتر جمشید حاتم
دکتری تاریخ هنر
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکتر افسانه کامران
دکتری پژوهش هنر
استادیار دانشگاه خوارزمی
دکتر ندا اخوان اقدم
دکتری فرهنگ و زبان های باستانی
استادیار پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر
دکتر بیتا مصباح
دکتری پژوهش هنر
استادیار دانشگاه سمنان
دکتر اسماعیل صادقلیر
دکتری فلسفه هنر
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر
دکتر هانیه شیخی نارانی
دکتری باستان شناسی
استادیار موسسه آموزش عالی رسام
دکتر عطیه نتاج مجد
دکتری فلسفه هنر
استادیار موسسه آموزش عالی طبری
دکتر گیتا مصباح
دکتری پژوهش هنر
مدرس دانشگاه
دکتر نازنین داوری
دکتری تاریخ هنر
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مهدی صنوبر
کارشناسی ارشد ارتباط تصویری
مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
دکتر سهیلا بهرمانی
دکتری فلسفه هنر
استادیار موسسه آموزش عالی نیما

دکتر شهره جوادی
دکتری علوم و تاریخ هنر
استادیار دانشگاه تهران و مدیرگروه علوم و تاریخ هنر پژوهشکده نظر
دکتر پدیده عادلوند
دکتری پژوهش هنر
استادیار پژوهشکده نظر
دکتر علی نیکویی
دکتری پژوهش هنر
پژوهشگر همکار گروه علوم و تاریخ هنر پژوهشکده نظر
دکتر شهریار خونساری
دکتری پژوهش هنر
پژوهشگر همکار گروه علوم و تاریخ هنر پژوهشکده نظر
حجت اله رشادی
کارشناسی ارشد هنر
مربی دانشگاه اراک
سمیه صالحی
کارشناس ارشد پژوهش هنر
مربی دانشگاه اراک
دکتر محمدرضا مهراندیش
دکتری تاریخ هنر
مدرس دانشگاه
حجت مرادخانی
دانشجوی دکتری پژوهش هنر
مدرس دانشگاه پیام نور تهران
کامران شریفی
دانشجوی دکتری پژوهش هنر
مدرس دانشگاه سوره
محمد مهدی تدین
کارشناس ارشد پژوهش هنر
مدرس دانشگاه
دکتر حسین عابد دوست
دکتری پژوهش هنر
استادیار دانشگاه گیلان
دکتر راضیه مختاری
دکتری پژوهش هنر
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
دکتر محمد اعظم زاده
دکتری پژوهش هنر
استادیار دانشگاه مازندران
دکتر محمد علی کریمی پور
دکتری پژوهش هنر
استادیار موسسه آموزش عالی ارم شیراز
علیرضا کریمی
دانشجوی دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی
مربی موسسه آموزش عالی فردوس
دکتر همایون حاج محمدحسینی
دکتری هنر اسلامی
استادیار دانشگاه مازندران
دکتر سيدعباس متوليان
دكتراي تخصصي اپيدميولوژي
دانشيار دانشگاه علوم پزشكي ايران
و رييس پژوهشكده پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي
دکتر مجید سنایی
دکتری برنامه ریزی شهری
استادیار موسسه آموزش عالی کمال الملک

دکتر علی اصغر کلانتر
دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی
استادیار دانشگاه مازندران
مسعود محمدزاده
دانشجوی دکتری پژوهش هنر
مربی موسسه آموزش عالی کمال الملک
نیما اسکندر
کارشناس ارشد نقاشی
مربی موسسه آموزش عالی کمال الملک