دکتر پژمان دادخواه


دبیر علمی

P.dadkhah@hnkh.ac.ir

کمیته علمی و داوری بخش مقالات:

پروفسور محمدرضا پورجعفر

دکتری معماری و برنامه ریزی شهری
استاد دانشگاه تربیت مدرس
دکتر غلامعلی حاتم

دکتری تاریخ هنر
استاد دانشگاه هنر تهران
دکتر تهمینه شاوردی
دکتری جامعه شناسی
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
دکتر رحمت امینی
دکتری پژوهش هنر
استادیار دانشگاه تهران
دکتر عبدالرضا چارئی
دکتری پژوهش هنر
استادیار دانشگاه شاهد
دکتر زهرا رهبرنیا
دکتری پژوهش هنر
استادیار دانشگاه الزهرا
دکتر سید نظم الدین امامی فر
دکتری پژوهش هنر
استادیار دانشگاه شاهد
دکتر امیرحسن ندایی
دکتری پژوهش هنر
استادیار دانشگاه تربیت مدرس
دکترمحمدرضا شریف زاده
دکتری فلسفه هنر
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکتر بهنام کامرانی
دکتری پژوهش هنر
استادیار دانشگاه هنر تهران
دکتر مهیار خراباتی
دکتری تاریخ هنر
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکتر حمیدرضا شرافت
دکتری مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
دکتر افسانه کامران
دکتری پژوهش هنر
استادیار دانشگاه خوارزمی
دکتر جمشید حاتم
دکتری تاریخ هنر
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکتر مریم پاپی
دکتری علوم ارتباطات اجتماعی - گرایش سینما
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
دکتر ندا اخوان اقدم
دکتری فرهنگ و زبان های باستانی
استادیار پژوهشکده هنر - فرهنگستان هنر
دکتر هانیه شیخی نارانی
دکتری باستان شناسی
استادیار موسسه آموزش عالی رسام
دکتر بیتا مصباح

دکتری پژوهش هنر
استادیار دانشگاه سمنان

مسعود محمدزاده

 

دامشجوی دکتری پژوهش هنر
مربی موسسه آموزش عالی کمال الملک

دکتر عطیه نتاج مجد

 

دکتری فلسفه هنر
استاد موسسه آموزش عالی طبری

دکتر نازنین داوری

 

دکتری تاریخ هنر
استاد دانشگاه اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر سهیلا بهرامنی

دکتری فلسفه هنر
استادیار موسسه عالی نیما

دکتر شهره جوادی

دکتری علوم وتاریخ هنر
استادیار دانشگاه تهران و مدیر گروه علوم و تاریخ هنر پژوهشکده نظر

دکتر پدیده عادلوند

دکتری پژوهش هنر
استادیار دانشکده نظر

دکتر علی نیکویی

دکتری پژوهش هنر
پژوهشگر همکار گروه علوم و تاریخ هنر پژوهکده نظر

دکتر شهرریار خونساری

دکتری پژوهش هنر
پژوهشگر همکار گروه علوم و تاریخ هنر پژوهشکده نظر

حجت اله رشادی

کارشناس ارشد هنر
مربی دانشگاه اراک

سمیه صالحی

کارشناس ارشد پژوهش هنر
مربی دانشگاه اراک

دکتر محمد رضا مهراندیش

دکتری تاریخ هنر
مدرس دانشگاه

حجت مرادخانی

دانشجوی دکتری پژوهش هنر
مدرس دانشگاه پیام نور تهران

کامران شریفی

دانشجو دکتری پژوهش هنر
مدرس دانشگاه سوره

محمد مهدی تدین

کارشناس ارشد پژوهش هنر
مدرس دانشگاه

دکتر محمد علی کریمی پور

دکتری تاریخ هنر
استادیار موسسه آموزش عالی ارم شیراز

علیرضا کریمی

دانشجوی دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی
مربی موسسه آموزش عالی فردوسی

دکتر همایون حاج محمد حسینی

دکتری هنر اسلامی
استادیار دانشگاه مازندران

دکتر مجید سنایی

دکتری برنامه ریزی شهری
استادیار موسسه آموزش عالی کمال الملک

دکتر عی اصغر کلانتر

دکتری تطبیقی و تحلیلی همر اسلامی
استادیار دانشگاه مازندران

نیما اسکندر

کارشناس ارشد نقاشی
مربی آموزش عالی کمال الملک