........................................................................................

هیات داوران بخش پوستر

اونیش امین اللهی
طراح و گرافیست
فرشاد آل خمیس
طراح و گرافیست
علیرضا نصرتی
طراح و گرافیست