کمیته اجرایی:

دبیر اجرایی

.................................................................................................................

خانم افسانه درویش
عضو هیات علمی دانشکده هنر موسسه آموزش عالی ناصر خسرو

..................................................................................................................................

مشاور هنری رئیس سمپوزیوم:

آقای بهنام رئیسیان


..................................................................................................................................

کارگروه بخش نمایشگاهی:

مسئول کارگروه بخش نمایشگاهی

خانم مرجان کشاورزی - عضو هیات علمی دانشکده هنر موسسه اموزش عالی ناصر خسرو


خانم مرضیه هاشمی


..................................................................................................................................

اعضای کارگروه بخش مقالات:

خانم فاطمه خسروی


خانم شیما روماسی


خانم غزاله اکبری


..................................................................................................................................

تبلیغات:


خانم فرشته قاسمی


..................................................................................................................................

سایت:


آقای امیر اصغرزاده


..................................................................................................................................

سمعی و بصری:


خانم مهتاب درویش


خانم فاطمه شاهسون


اقای امیر اصغرزاده


خانم بهاره منتظر صاحب


..................................................................................................................................


انتشارات:


اقای محمد رضا فدایی زاده


خانم عطیه علیمحمدی


خانم ساجده خدام


خانم فائزه راحت


..................................................................................................................................

روابط عمومی و اطلاع رسانی:


آقای مجید مکی


آقای محمد علی محتشمی نیا


..................................................................................................................................


دبیرخانه:


خانم الهه سزاوار


..................................................................................................................................


اسپانسرینگ:


خانم امینه فراهانی


..................................................................................................................................


تشریفات:


خانم عاطفه فردوسی


اقای علی رشیدی


اقای امیر رضا نوروزی


اقای محمد امین نیکپور