لازم به ذکر است که جهت ارسال مقالات چند نفره(گروهی) ثبت اطلاعات فردی کلیه شرکت کنندگان الزامی است، اما ارسال مقاله فقط توسط نویسنده مسئول صورت پذیرد.

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 300 KB

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 300 KB

انتخاب مسیر …

شماره کارت: 6104337647706314 بنام موسسه آموزش عالی حکیم ناصر خسرو

انتخاب مسیر …

لطفاً این برگه را نویسنده مسئول مقاله به نمایندگی از سایر نویسندگان امضاء نموده و ارسال نماید.

انتخاب مسیر …
انتخاب مسیر …
انتخاب مسیر …
لطفا صبر کنید